Genano-ilmanpuhdistimilla selvä vaikutus koululuokkien hiukkasmääriin, VOC-pitoisuuksiin sekä oireiluun uudessa PUHHO-tutkimuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) julkaisivat ke 15.3.2017 Sisäilmastoseminaarissa tuloksia Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä tehdystä PUHHO-tutkimuksesta.  Tutkimuksessa selvitettiin kolmen erityyppisen ilmanpuhdistimen vaikutusta sisäilman mikrobien ja kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin sekä oppilaiden kokemiin terveysoireisiin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ilmanpuhdistimien todellisesta hyödystä tilapäisratkaisuna koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin sekä ulkoilmasta tulevien pienhiukkasten terveyshaittojen vähentämiseksi. Ilmanpuhdistimia käytetään monissa kunnissa ja kaupungeissa ensiapuna kosteus- ja homevauriorakennuksissa tavoitteena pienentää koululaisten tai päiväkotilasten altistumista ja terveysriskejä.

Vertailussa kolme erilaista ilmanpuhdistinta

ilmanpuhdistimet-sivu-luokka1PUHHO-tutkimuksessa selvitettiin kolmen erityyppisen huoneilmapuhdistimen vaikutuksia oppilaiden altistumiseen sisäilman mikrobeille, hiukkasille (PM10, PM2.5), mustalle hiilelle (BC) ja VOC-yhdisteille sekä tähän altistumiseen liittyviin hengitystie- tai muihin oireisiin. Genanon ilmanpuhdistimet olivat mukana tutkimuksessa (laite P2). Laitetyypeissä P1 ja P3 hiukkastenpoisto perustui karkeaan esisuodattimeen ja HEPA-suodattimeen, lisäksi niissä oli Genanon tapaan aktiivihiilisuodatin.

Tutkimus tehtiin kuudessa peruskoulussa, joissa oli vaihtelevia sisäilmaongelmia. Kunkin koulun kolmeen luokkaan sijoitettiin erityyppinen ilmanpuhdistin. Luokkaan sijoitettiin aina kaksi samaa laiteyksikköä eri puolille luokkaa ja ne säädettiin maltilliselle puhallusteholle (200-400 m3/h).

Samanaikaisesti seurattiin kahta koulua (kuutta luokkaa) 8 viikon ajan. Mittaukset ja oireseuranta tehtiin ensin 2 viikkoa lähtötilanteessa ilman puhdistinta, mitä seurasivat sekoitetussa sokko-asetelmassa 3 viikkoa ilmanpuhdistimen normaalia toimintaa (ON) ja 3 viikkoa puhdistin 0-toiminnolla (’sham’). Koulun oppilaat tai henkilökunta eivät tienneet milloin puhdistin toimi normaalisti ja milloin sham-toiminnolla.

Tutkimuksessa seurattiin hiukkasmääriä, kaasumaisia epäpuhtauksia, mikrobimääriä sekä oppilaiden oireilua

Kaikista luokista otettiin hengitettävien hiukkasten (PM10) näytteet sekä VOC-näytteet, sekä lisäksi puolessa luokista mitattiin jatkuvatoimisesti pienhiukkasten massapitoisuutta (PM2.5) sekä mustahiilipitoisuutta. Luokkien sisäilman epäpuhtauksien lähtöpitoisuustasot olivat yleisesti ottaen matalia ja sisäympäristöille tavanomaisia. Kaikissa kouluissa PM2.5 ja musta hiili olivat ajallisen korrelaation perusteella pääosin peräisin ulkoilmasta, kun taas PM10 ja erityisesti TVOC yhdistyivät sisälähteisiin.

Huomionarvioista on, ettei tutkimuksessa mitattu lainkaan 2,5 µm pienempiä hiukkasia, vaikka terveydelle kaikkein vaarallisimpia tiedetään olevan alle 0,1 µm kokoiset eli ultrapienet hiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkoista verenkiertoon ja päätyä elimiin.

Kaikista luokista tutkittiin mikrobipitoisuutta keräämällä laskeumanäyte ja lisäksi puolessa luokista otettiin mikrobinäyte aktiivikeräimellä. Näytteet analysoitiin käyttäen kvantitatiivista PCR-menetelmää.

Oppilailta kysyttiin oireseurantalomakkeella alahengitysteihin (mm. yskä, hengityksen vinkuna/ahdistus) ja ylähengitysteihin (nuha, nenän tukkoisuus, kurkkukipu) liittyviä oireita sekä muita oireita (silmäoireet, päänsärky, kuume).

Genano-ilmanpuhdistimilla selkeä vaikutus hiukkasmääriin, VOC-pitoisuuksiin sekä oireiluun

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki kolme huoneilmapuhdistinta pienensivät 2,5 µm kokoisten pienhiukkasten (54-63%) sekä mustan hiilen (43-63%) pitoisuutta luokkatiloissa selvästi. Puhdistimien normaali käyttö lisäsi oireettomien päivien määrää tilastollisesti merkitsevästi 12-15% verrattuna lähtötilanteeseen, mutta P1 ja P3 -laitteilla ei tullut eroa ON- ja sham-toimintojen välillä. Genano-ilmanpuhdistimella sen sijaan näkyi tilastollisesti merkittävä alenema ylähengitystieoireissa ON- ja sham-toimintojen välillä. Genano-ilmanpuhdistimen hiukkasmittaustuloksissa oli myös selkein ero ON- ja sham-jaksojen välillä. VOC-yhdisteiden mitattu kokonaispitoisuus aleni Genano-ilmanpuhdistimella keskimäärin noin kolmanneksella, kun taas P3-laitetyypillä ei havaittu vaikutusta lainkaan. Selkeämmät erot hiukkastenpoistokyvyssä eri laitetyyppien välillä olisi saatu tutkimalla myös ultrapienten hiukkasten pitoisuutta luokissa. (Lue lisää ultrapienten hiukkasten poistosta sekä puhdistustehokkuudesta).

Tutkimustulosten luotettavuutta olisi voinut huomattavasti lisätä ottamalla tutkimukseen mukaan useampia luokkatiloja kussakin koulussa, jotta ilmanvaihdon -ja kierrätyksen ja epäpuhtauslähteiden sijainnin merkitys tuloksiin olisi ollut pienempi. Nyt testiluokkia käsiteltiin yksittäisinä tiloina, eikä ilmanvaihtoa ja poisto- ja tuloilman sekoitussuhdetta huomioitu tutkimuksessa lainkaan. Ilmanvaihto voi jatkuvasti sekoittaa eri tilojen ilmaa sekä mahdollisia epäpuhtauksia ristiin, jolloin ilmanpuhdistimen vaikutus huoneen ilman epäpuhtauksiin ei näy niin selvästi. Yhden tilan puhdistaminen voi olla vaikutuksiltaan puutteellista koska käytäviltä ja ei-puhtaista tiloista siirtyy myös ihmisten mukana hiukkasia, kuituja ja muita oireita aiheuttavia epäpuhtauksia.

Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan, että ilmanpuhdistimilla voidaan vähentää altistumista sisäilman epäpuhtauksille koululuokissa ja ne toimivat ensiapuna korjausta odottavissa rakennuksissa. Tutkijoiden mukaan puhdistimen käyttöä suunniteltaessa olisi otettava huomioon laitteen testattu hiukkasten suodatustehokkuus ja mahdollinen kaasumaisten yhdisteiden poisto sekä laitteen optimaalinen käyttöteho ja tarvittavien laiteyksiköiden määrä luokkaa kohti.

>> Lue lisää Genanon ratkaisuista kouluissa täältä.


ilmanpuhdistimen-ostajan-opas-thumb

Ilmanpuhdistimien vertailuun voit käyttää myös Ilmanpuhdistimen hankkijan opasta. Jätä osoitteesi, niin lähetämme latauslinkin sähköpostiisi.

Nimi (pakollinen)

Organisaatio (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Tags: , , , , ,