Inomhusproblem i skolor och förskolor

Inomhusluftens kvalitet är en väsentlig faktor för barnens och lärarnas välbefinnande. Ren inomhusluft av hög kvalitet hjälper lärarna att orka och trivas med sitt arbete samtidigt som eleverna bättre klarar av sina arbetsuppgifter.

Inomhusluftens kvalitet har tillmätts stor betydelse för den intellektuella funktionsförmågan och dålig inomhusluft påverkar bland annat barnens inlärningsresultat. I lärmiljöerna borde ren inomhusluft vara en självklarhet, vilket beklagligtvis inte är fallet.

Varje dag exponeras tusentals barn och lärare för mögelsporer, toxiner som alstras av mögel samt andra partiklar och gaser som frigörs från olika konstruktioner. De lindrigaste följderna av dålig inomhusluft yttrar sig i irritation i luftvägarna och de allvarligaste i livslång sjukdom. Enligt vissa fackmannautlåtanden är faktiskt över hälften av skolorna och förskolorna drabbade av dålig inomhusluft.

 

Konstaterade problem beträffande inomhusluften i skolorna:

 • 82 % Otillräcklig ventilation
 • 62 % Funktionsstörningar i ventilationssystemet
 • 55 % Fukt- och vattenskador
 • 21 % Mikrobtillväxt
 • 31 % Föroreningar som medför hälsorisker
 • 34 % Brister i ventilationssystemet och byggnadens underhåll
 • 30 % Problem som härrör från konstruktionsfel

Av kostnadsskäl måste saneringen av många skolor uppskjutas i åratal. Ibland kan en klass flytta till ett annat klassrum eller en annan byggnad. Naturliga reservlokaler står likväl sällan till förfogande. Tillfälliga baracker är relativt dyra och barackernas lokaler motsvarar sällan skolornas klassrum.

Genano erbjuder en alternativ som är snabb och effektivt och sparar pengar.
Låter bra? Kolla in videon här nedan!

Mögelskola – hur skall man gå till väga?

Luftrenare av nanoklass är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att skydda barn och lärare för exponering, när man misstänker att skolan drabbats av inomhusluftsproblem eller att ett sådant problem har konstaterats. Nanoklassens luftenaren avlägsnar kontinuerligt bl.a. delar av mycelium, toxiner som alstras av mögel, luftburna partiklar och skadliga gaser. Föroreningar som beskrivits ovan kan inte avlägsnas med anordningar baserade på traditionella filter.

Det lönar sig att snabbt ta itu med inomhusluftsproblemen i skolorna.  Att reagera snabbt och höja inomhusluftens kvalitet med luftrenare av nanoklass är det första steget i riktning mot en lösning av problemen. Läget fås under kontroll och verksamheten kan fortgå i bekanta lokaler, även om det tar tid i anspråk att reda ut problemen, planera saneringen och genomföra den på sedvanligt vis.

Problem med inomhusluft i skolan?

Barnens hälsa bör inte äventyras genom att åtgärderna senareläggs. Ta kontakt så att vår expert kan hjälpa er att ta kontroll över situationen och förbättra kvaliteten på skolans inomhusluft.
BOKA ETT KOSTNADSFRITT EXPERTBESÖK


Varför välja Genano?

Genano erbjuder heltäckande, kundorienterad service som alltid utgår från att säkerställa människornas hälsa. Våra lösningar utgår från forskningsresultat och långvarig erfarenhet. Du betalar inte enbart för tekniken, utan får för priset för avtalet faktisk hjälp och sakkunskap för att lösa dina problem under fastighetens hela livscykel.

Du kan utifrån två olika typer av serviceavtal och välja ett alternativ som passar dig och motsvarar ditt behov. Vilket alternativ du än väljer, svarar vi alltid för att anläggningarna fungerar och underhålls. Din uppgift blir att njuta av ren inomhusluft.

Vår service omfattar

 • En inomhusproblem kartläggning och situation analys av Genano sakkunnig
 • Inomhusluftsundersökningar och analys samt rekommendationer för åtgärder
 • Skolutrymme skydd med den bästa luftreningstekniken på marknaden, som till och med filtrerar nanostrukturerade partiklar
 • Underhåll och övervakning av ren inomhusluft

Vad kostar det?

Nej, vi erbuder kostnadseffektiv lösningar för at ta över inomhusluftsproblemet. Enligt vår åsikt borde utgångspunkten för att lösa problem inomhusluften alltid vara hälsa och säkerhet för människor. Ett obehandlat inomhusluftsproblem ökar sjukskrivningen, sänker arbetseffektiviteten och ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården, och förseningen ökar bara situationen.

Det viktigaste är att inomhusluftsproblemet reagerar med åtgärder som verkligen hjälper och inte slösar till ett botemedel mot kostsamma paniklösningar.

Rengöring av inomhusluften i hela skolan och skyddar hälsan hos studenter och personal Genano luftrenare kostar bara cirka en tiondel av kostnaden för nya paviljonglösning.

Å andra sidan kan kostnaden för en dags frånvaro skydda och säkerställa elevernas och lärarnas hälsa i en månad – samtidigt som man förhindrar spridningen av sjukdomar bland eleverna och de indirekta kostnaderna för sin sjukdom som följd.


Genano-tekniken filtrerar bort både ultrasmå partiklar och skadliga gaser

LÄS MER OM GENANO-TEKNOLOGI


Genano-luftrenarnas hälsoeffekt bekräftas av forskningsresultat:

Luftrenarnas hälsopåverkan i skolor (IndoorAid, 2014):

I studien redogjordes för Genano-luftrenarnas effekt på lågstadieelevers symtom och frånvaro i fyra skolor i Finland. Enligt slutledningen är luftrenarna klart och tydligt till nytta då det gäller att minska exponeringen för inomhusluften i skolorna. I ett klassrum där luftrenaren hela tiden var påslagen rapporterades överhuvudtaget inga koncentrationssvårigheter, ingen hosta, inga ögonsymtom och ingen frånvaro.


Intresserad?