Laboratorier

säkerställa produktionen och undersökningarnas kvalité

På laboratorier är ren luft viktig för att säkerställa produktionens eller undersökningarnas kvalité. Kontaminering av luften kan betyda återkallande av hela produktpartier, dyra utredningar och rengöring samt minskad trovärdighet. Problemet är även undersökningsresultatens trovärdighet och reproducerbarhet men även personalens exponering för luftburna partiklar.

I laboratorier är vår styrka att avlägsna partiklar av nanostorlek från luften. Genano-teknologin är testad ner till tre nanometer och den avlägsnar både organiska ämnen och inerta partiklar. Därtill elimineras organiska ämnen som en del av reningsprocessen. Se våra undersökningsresultat.

Med hjälp av Genano är skapandet av renutrymmen med ISO 6-7 –klass kostnadseffektivt och snabbt.

Teknologin lämpar sig utmärkt för bl.a.

Med vår hjälp säkerställer du produktionen samt kvalitén på undersökningarna och skyddar din personal.

Se videon om hur den finska tillverkaren av PCR-produkter Mobidiag bestämt sig för att bygga nya renutrymmen: