Problem med inomhusluften på arbetsplatsen

REN INOMHUSLUFT GER ÖKAT VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och under ett dygn andas vi mellan 15 000 till 40 000 liter luft. En bra inomhusluft är avgörande för hälsan, särskilt i arbetsmiljön. I en ren inomhusluft av god kvalitet orkar och trivs människan med sitt jobb, klarar sina uppgifter bättre och mår bra. Undersökningar visar ett kvaliteten på inomhusluften till och med är viktig med tanke på intelligent funktionsförmåga och studieresultat.

Bra inomhusluft kan märkbart påverka arbetets effektivitet. När kostnaderna för sjukfrånvaro ökar skulle det ofta ha varit förmånligare att reagera på situationen. Dessutom kan problem i bakgrunden, såsom dolda skador i konstruktionerna, förvärras med tiden.

Med lokalspecifika luftrenare med mångsidiga egenskaper kan man märkbart förbättra medarbetarnas hälsa, välbefinnande och ork i arbetet. Med luftrenare kan man även märkbart förebygga sjukdomssmitta.

Effektiv och välfungerande luftventilation (och rena ventilationskanaler!) har en stor betydelse vad gäller välbefinnande i arbetet och att förebygga hälsorisker. En del av orenheterna kommer dock från människor, möbler och ytor och dessa kan filtren inte avlägsna. Dessutom kan de ultrasmå föroreningspartiklarna från utomhusluften enkelt nå inomhusluften via ventilationen eller luftläckagen eftersom ventilationsfiltren har planerats så, att de endast avlägsnar partiklar från tilluften som är 0,3 mikrometer stora eller större. Därför kan man endast förebygga hälsorisker orsakade av ultrasmå partiklar med luftrenare av nanoklass.

Problem med inomhusluft i arbetsplatsen?

BOKA ETT KOSTNADSFRITT EXPERTBESÖK


Inomhusluften i arbetsmiljön
kan inte vara ”för ren”

Ren inomhusluft borde vara en självklarhet i arbetsutrymmen och kontor där man vill främja de anställdas välbefinnande, trivsel och produktivitet.

Ibland får vi höra att inomhusluften med hjälp av mekanisk rengöring redan blir alltför ren och onaturlig för människan och att mikrober hör hemma i människans naturliga livsmiljö i syfte att stärka motståndskraften. Detta är fallet utomhus och ute i naturen, eftersom den halt av orenheter som transporteras via luftvägarna är märkbart lägre än i slutna utrymmen inomhus. Inne i en byggnad blandas småpartiklar från utomhusluften med orenheter från konstruktioner, material och människors verksamhet.

Faktum är dock att man inte på ett tillförlitligt sätt kontinuerligt kan mäta inomhusluftens innehåll vad gäller eventuella utsläpp och partiklar. Man kan inte heller skilja skadliga mikrober från oskadliga och endast avlägsna de skadliga. Därför är det, med tanke på människornas hälsa och välbefinnande, förnuftigt att avlägsna alla eventuella riskfaktorer från inomhusluften och att skaffa sig naturexponering utomhus – i den rena svenska skogen.


Många olika faktorer leder till sämre kvalitet
på inomhusluften – mögel är endast en del av sanningen

När man talar om problem med inomhusluften betonas ofta hälsoproblem orsakade av fukt- och mögelskador, men i verkligheten orsakas problem med inomhusluften av många olika, och till och med överraskande, faktorer och även i nya byggnader får människorna symptom. Egentligen finns det i byggnadernas inomhusluft kontinuerligt olika orenheter som transporteras i inomhusluften.

Orenheter i inomhusluften kan ge olika symptom, såsom allergier, irriterade ögon, täppthet, huvudvärk och hudbesvär.
Om exponeringen varar tillräckligt länge, kan detta leda till kroniska besvär.

Utöver de mikrober som utgör hälsorisker i inomhusluften avger byggnads- och inredningsmaterial gasliknande föreningar, fiberhaltiga orenheter och småpartiklar. Till och med material som har klarat utsläppsklassificeringen kan, på grund av fel i monteringsskedet, orsaka problem.

Partiklar under 0,1 mikrometer, det vill säga ultrasmå partiklar, är dock de allra farligaste för hälsan, eftersom de kan tränga igenom från lungorna till blodomloppet och sedan hamna i olika organ och orsaka skador.

Tyvärr har de ventilationsfilter som överensstämmer med standarderna planerats så att de endast avlägsnar partiklar från tilluften som är 0,3 mikrometer stora eller större – för att avlägsna mindre partiklar krävs mer avancerad teknologi.


Luftrenare av nanoklass som första hjälp och som förebyggande åtgärd

Det lönar sig att snabbt ta tag i problem med inomhusluften på arbetsplatsen. Att skjuta upp åtgärder förvärrar hälsoproblem och kan orsaka en sämre laganda inom hela organisationen. När problemen redan har hunnit uppstå är det viktigt att reagera snabbt och en luftrenare av nanoklass är det första steget mot att lösa dem. Situationen kan lugnas ner och man kan fortsätta arbeta i de gamla lokalerna även om det tar tid att utreda problemen, planer och genomföra reparationerna.

Luftrenare fungerar inte enbart som effektiv första hjälp mot problem, de tryggar även medarbetarnas hälsa på arbetspunkterna vid bland annat saneringar, när luften är full av skadliga småpartiklar. Redan exponerade personer kan reagera på ytterst små mängder partiklar och därför är det viktigt att se till att luftkvaliteten förblir god även efter renoveringen då de nya materialen avger kemikalier i luften.

Vad är en luftrenare av nanoklass?

Genano-luftrenarna är så kallade luftrenare av nanoklass.Det betyder att luftrenaren kan avlägsna även de allra minsta partikelformade orenheterna från inomhusluften, ända till en storleksklass på en nanometer. En nanometer är lika med tusen mikrometer, det vill säga att en luftrenare av nanoklass avlägsnar orenheter som är av storleksordningen hundra gånger mindre än de partiklar som till exempel enheter försedda med HEPA-filter kan fånga upp.

Genano-teknikens överlägsna effekt grundar sig på det kraftiga elfältet inuti enheten, som avlägsnar ultrasmå partiklar och tar livet av alla organiska mikrober, såsom virus, bakterier och mögelsporer.Även luftföroreningar och partiklar av nanomaterial som uppstår vid tillverkningsprocesser samt kemikalier kan avlägsnas med Genano-tekniken. Läs mer här.

Genano-luftrenarna representerar högklassig skandinavisk design som elegant smälter in som en del av olika arbetsmiljöer och kontor.

Luftrening av nanoklass är en totalekonomisk investering i personalen

En välmående och motiverad personal är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande organisation, oberoende om det är frågan om ett expertföretag bestående av en eller hundra personer, kommunens affärsverk, hälsostationens vårdpersonal eller lärare i grundskolan. Inomhusluftens kvalitet är en välfärdsfaktor och de kostnader som orsakas av dålig inomhusluft visas i form av sjukfrånvaro, minskad arbetsförmåga och slutligen i anställda som röstar med fötterna.

När människorna mår bättre mår företaget bättre – även ekonomiskt.

Fundera på kostnaderna för en anställd per månad? Hur mycket kostar en sjukdag organisationen? Hur många arbetsdagar har man råd att förlora på grund av inomhusluftens kvalitet? Att säkerställa de anställdas välbefinnande med hjälp av ren inomhusluft är i själva verket mycket förmånligt i jämförelse med de ackumulerande kostnaderna när problemen med inomhusluft förvärras.

Med kostnaderna för en sjukdag kan man säkerställa ren inomhusluft vid en medarbetares arbetspunkt för ett helt år**– samtidigt förebygger man att mycket smittsamma sjukdomar sprids bland medarbetarna via luften och kan undvika tilläggskostnader för sjukfrånvaro som orsakas av inomhusluften.

Från Genano får du luftrenare av nanoklass som en helhetsservice. Våra lösningar bygger på forskningsresultat och långvarig erfarenhet. Du betalar inte endast för tekniken, serviceavtalets pris inkluderar verklig hjälp och expertis vad gäller ren inomhusluft under fastighetens hela livscykel.

Med olika typer av serviceavtal kan du välja det alternativ som passar dig bäst, beroende på dina behov. Vi sköter alltid om anordningarnas funktion och underhåll. Din uppgift blir att njuta av ren inomhusluft.

KONTAKTA OSS

*Som exempel en anställd expert som arbetar i ett vanligt öppet kontorslandskap för 12 personer.


Kundcase: Disponentbyrå Estlander & Co – luftrenare från Genano som första hjälpen vid skötsel av mögeldrabbade lokaler

Disponentbyrå Estlander & Co har använt våra luftrenare i flera års tid i lokaler där det förekommer problem med inomhusluften innan man har kunnat inleda reparationerna. Dessutom används enheterna efter slutstädningen av de renoverade lokalerna för att fånga upp de sista luftburna mögelsporerna och andra skadliga småpartiklar.

”När man med hjälp av enheterna tydligt kan minska eller avlägsna
människornas symptom är deras pris relativt lågt”
– Tom Westerlund

Tom Westerlund, teknisk disponent hos Estlander & Co, konstaterar att Genanos luftrenare är mycket användbara enheter, särskilt när det förekommer vattenskador eller motsvarande i en fastighet som man inte genast kommer åt att reparera.


Intresserad?

När ni köper luftrenare från Genano besöker alltid våra experter er och kartlägger de utrymmen i vilka luftrenarna ska placeras. Vi lämnar ett anbud utifrån detta besök. På så sätt kan vi garantera att ventilationen, konstruktionslösningarna i lokalerna och enheternas placering fungerar tillsammans och att slutresultatet fungerar.